Alimentatie omschrijving

Alimentatieberekening

De hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om een goed inzicht te krijgen is het van belang snel een deskundige alimentatieberekening te laten uitvoeren door een specialist. Langeveld Mediation kan een alimentatieberekening uitvoeren. De methode die hiervoor wordt gebruikt is dezelfde als die van de rechter. Er wordt o.a berrekend met het netto besteedbaar inkomen (NBI) Dat is het netto inkomen, inclusief vakantiegeld en een eventuele bonus of 13e maand, etc.

Kinderalimentatie berekenen

Beide ouders zijn en blijven na de scheiding samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Deze onderhoudsverplichting voor uw kinderen is wettelijk geregeld en vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en is dus verplicht. Bent u niet getrouwd, maar woonde u samen of heeft/had u een geregistreerd partnerschap? Ook dan bent u verplicht om ook na de scheiding bij te dragen aan de kinderkosten. De onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen geldt namelijk voor alle ouders, dus ongeacht of u gehuwd of geregistreerde partners bent of samenwoont (met en zonder samenlevingscontract).

Partneralimentatie

Van behoefte aan partneralimentatie is sprake wanneer een ex-echtgenoot na de echtscheiding niet op dezelfde manier in het eigen levensonderhoud kan voorzien als tijdens het huwelijk. Daarbij moet ook gekeken worden in hoeverre deze ex-echtgenoot behoeftig is. Dat wil zeggen in hoeverre hij of zij zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Het gaat daarbij niet alleen om het inkomen dat daadwerkelijk wordt verdiend, maar ook om het inkomen dat iemand in redelijkheid zou kunnen verdienen. Als er sprake is van behoefte én behoeftigheid, wordt berekend of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om een partneralimentatie te kunnen betalen. De laagste van die twee (behoefte en behoeftigheid enerzijds en draagkracht anderzijds) is bepalend voor het te bepalen bedrag aan partneralimentatie. Als er behoefte is, maar geen draagkracht, zal geen partneralimentatie worden vastgesteld. Andersom geldt dat als er geen behoefte is, maar wel draagkracht, dat geen partneralimentatie wordt bepaald. Tot slot mag vaststelling van partneralimentatie, zoals hierboven beschreven, er niet toe leiden dat de alimentatieplichtige een lager vrij besteedbaar inkomen overhoudt dan de alimentatiegerechtigde. Als dat het geval is, wordt de partneralimentatie verlaagd naar het bedrag waarop iedere partij een gelijk vrij besteedbaar inkomen heeft. Dit wordt ook wel de jusvergelijking genoemd.

Gegevens

Langeveld Mediation kan desgewenst op korte termijn een professionele alimentatieberekening uitvoeren. Wil je dit door Langeveld Mediation laten doen, dan is het van belang de volgende gegevens compleet aan te leveren, inclusief kopieën van de bijbehorende bewijsstukken:

 1. Identiteitsgegevens (Kopie ID beide partners)
 2. Naam en geboortedata van de kinderen
 3. Gegevens over de kosten van de kinderen:
  • De te verwachten zorg- of omgangsregeling
  • Bijzondere kosten (bijv. opvang)
  • Eventuele ontvangsten (bijv. kindertoeslag)
 4. Gegevens nieuwe financiële situatie
  • nieuwe gezinssituatie (eventuele nieuwe partners en/of kinderen)
  • informatie over het vermogen van beide partijen (saldo bankrekeningen, lijfrente, spaarplannen, beleggingen, verzekeringen, kapitaalverzekeringen)
  • informatie over het inkomen van beide partijen (loonspecificatie laatste drie maanden bij loondienst, eventuele bonusaanspraken of dertiende maand, uitkeringen)
  • Informatie over huidige woonlasten (gespecificeerd voor beide partijen, WOZ-waarde, hypotheekgegevens)
  • De te verwachten woonlasten na scheiding
  • Eventuele huurtoeslag
  • Eventuele buitengewone lasten of scholingskosten
  • Ziektekostenpremies beide partijen
  • Eventuele eerdere alimentatieverplichtingen
  • Overige omstandigheden en kosten die van invloed kunnen zijn

 

Hoe lang betaal je alimentatie?

  De ex-partners zijn vrij om zelf afspraken te maken over de alimentatietermijn. De maximale wettelijke duur van partneralimentatie is 12 jaar. Dit geldt alleen voor huwelijken, voor een geregistreerd partnerschap is geen termijn vastgesteld. Heeft het huwelijk minder dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen, dan geldt de alimentatieplicht net zolang als het huwelijk geduurd heeft. Kinderalimentatie is verplicht totdat het kind 21 jaar wordt. Als het kind tussen de 18 en 21 jaar is, kan de hoogte van de alimentatie worden aangepast. Hierbij wordt vooral gekeken naar de economische zelfstandigheid van het kind. De alimentatieberekening wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Een goede alimentatieberekening draagt in het algemeen bij aan een betere verstandhouding tussen de partners. Dit is vooral van belang als er kinderen in het spel zijn.

  Alimentatie beëindigen of wijzigen

  Als de ex-partners het eens zijn over de beëindiging van de alimentatie kunnen zij dit schriftelijk regelen via een advocaat of notaris. Wil je de alimentatie eenzijdig opzeggen of wijzigen, dan moet dit via de rechter. Je hebt dan een advocaat nodig om een verzoekschrift met motivatie in te dienen.

  De alimentatie eindigt bij:

  • Het overlijden van één van de partners
  • Als de minder draagkrachtige partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  • Als de afgesproken alimentatietermijn is verstreken

  Als de alimentatie afloopt kan deze eventueel verlengd worden, mits de rechter oordeelt dat beëindiging zeer onredelijk is. Hiervoor moet binnen drie maanden na afloop van de regeling een verzoekschrift voor worden ingediend bij de rechtbank.

  Neem vandaag nog contact op met Langeveld Mediation voor een professionele alimentatie berekening (die rechtbanken ook gebruiken)

  Indexering van de alimentatie 

  Ieder jaar wordt het alimentatiebedrag door middel van indexering aangepast, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt wat het wettelijke indexering percentage volgens de tremanormen, de alimentatie indexatie, voor het komende jaar wordt.

  Nieuwe indexering 2024

  Wist je dat alimentatie op grond van de wet jaarlijks wordt geïndexeerd? 
  Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de stijging van de lonen. Het percentage per 1 januari 2024 bedraagt 6,2 %. De indexering hoeft alleen niet betaald te worden als je hebt afgesproken dat die niet zal gelden en dat moet blijken uit een overeenkomst. Ook de rechter kan de indexering uitsluiten maar dat komt niet vaak voor.
  Als de hogere geïndexeerde alimentatie niet betaald wordt, kan je nog vijf jaar lang betaling van het te weinig betaalde vragen. Na vijf jaar verjaart deze vordering.

  Indexeren alimentatie

  Wijzigingen van de partneralimentatie regels in 2021

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt de duur van de alimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De nieuwe wet is alleen van toepassing voor echtscheidingen van en na 1 januari 2021. Als op 1 januari 2021 al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend dan wel de hoogte van de partneralimentatie is vastgesteld, blijft de huidige wet gelden.

  Er zijn echter een drietal uitzonderingen op de bovenstaande regel:

  1. Als er sprake is van jonge kinderen (uit het huwelijk voortkomend) dan eindigt het recht op partneralimentatie op het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.
  2. Als op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en degene die alimentatie ontvangt, bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, dan moet de partneralimentatie tot de AOW-leeftijd worden betaald.
  3. Als op de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is op 1 januari 2021 ouder dan 50 jaar, wordt de alimentatieduur beperkt tot 10 jaar.

  Nieuwe regels voor partneralimentatie in 2021

  Indien er sprake is van schrijnende gevallen, kan de rechter uiteindelijk de duur van de alimentatie bepalen. Het is dus mogelijk dat de rechter van mening is dat in de desbetreffende situatie langer dan 5 jaar alimentatie moet worden betaald. Afwijken van de wettelijke regel blijft ook altijd nog mogelijk indien partijen dit willen overeenkomen.

  Partneralimentatie langer dan 5 jaar

  Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

  • U heeft samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde minimaal 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt, krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
  • U bent geboren op of voor 1 januari 1970. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En u krijgt over meer dan 10 jaar pas AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

  Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

  Wijzigingen in de aftrek van partneralimentatie

  Degene die alimentatie ontvangt, moet deze opgeven als inkomen en betaalt hierover inkomstenbelasting. Degene die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag als kosten voor levensonderhoud voor de ex-partner aftrekken van zijn/haar inkomen. Het belastingvoordeel hiervan kan oplopen tot maximaal 51,75% (2019: bij een inkomen van meer dan € 68.508 (na aftrek alimentatie)).

  Wijziging in de aftrek per 01-01-2021

  In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat het belastingtarief waartegen alimentatiebetalingen kunnen worden afgetrokken in de komende jaren wordt verlaagd. In 2021 is sprake van een aftrek van maximaal 46% en dit wordt tot in 2023 jaarlijks verlaagd.

  Dit leidt ertoe dat de netto-alimentatielast voor mensen met een hoog inkomen in de toekomst zal stijgen.

  Alimentatie berekenen

   

  Kan ik met mijn partner afspraken maken over alimentatie?

  Ja dat kan, bijvoorbeeld tijdens mediation. Jij en je toekomstige ex kunnen zelf bepalen of en hoeveel alimentatie de één de ander zal betalen. Het is wel verstandig om in het kader van mediation dit bij overeenkomst te regelen en aan de Rechtbank te vragen om dit op te nemen in een beschikking omdat je dan een zogenaamde ‘executoriale titel’ verkrijgt, voor het geval je aanstaande ex weigert te betalen. Mocht overeenstemming tussen jou en je ex-partner niet lukken, dan zal een beslissing over het recht op alimentatie en de hoogte ervan genomen worden door de Rechtbank.